OKS GREASE/SERIA  400,402,403…..495
OKS GREASE/SERIA 400,402,403…..495

OKS 400 MoS2-Multipurpose High-Performance Grease Mỡ bôi trơn đa năng hiệu năng cao có phụ gia rắn MoS2 OKS 402 Ball-Bearing High-Performance Grease Mỡ bôi trơn vòng bi cầu hiệu năng cao OKS 403 Marine Grease Mỡ bôi trơn trong … Continued

not rated Liên hệ